+
Regulamin sprzedaży

 

§ 1

DEFINICJE

 1. Sprzedawca – Spółka Grupa Wydawnicza Semantika sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Żuławskiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000470869, posługująca się numerem NIP: 777-323-26-50, numer REGON: 302483298. Adres poczty elektronicznej: biuro@semantika.pl, numer telefonu: 61 847 11 34; 
 2. Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę umożliwiający zakup Produktów, dostępny pod adresem: https://sklep.semantika.pl
 3. Produkty – dostępne w Sklepie towary i usługi, w tym Treści cyfrowe, będące przedmiotem umowy Sprzedawcy z Zamawiającym; 
 4. Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (np. publikacje e-book), również zapisana na nośniku materialnym (np. płyta CD/DVD); 
 5. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadając zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w tym w szczególności dokonująca zakupów; 
 6. Konsument – Zamawiający będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością̨ gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny); 
 7. Przedsiębiorca - Konsument – Zamawiający będący osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawierający umowę (dokonujący zakupów) bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niego charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
 8. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki korzystania ze Sklepu oraz zasady i warunki świadczenia usług, sprzedaży i dostawy Produktów przez Sprzedawcę oferowanych poprzez Sklep; 
 9. Cena - ceny Produktów oferowanych przez Sprzedawcę na stronach Sklepu są cenami brutto, nie obejmują kosztów przesyłki. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny są wiążące w chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego; 
 10. Zapłata – data uznania rachunku bankowego Sprzedawcy lub data faktycznego otrzymania należności przez Sprzedawca; 
 11. Zamówienie - oświadczenie woli Zamawiającego składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

   

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży Produktów, które oferuje Sprzedawca poprzez Sklep. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym dla zawarcia umowy. 
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
 3. Z wykorzystaniem Formularza zamówienia, Zamawiający składa Sprzedawcy ofertę zakupu Produktów objętych zamówieniem. Sam fakt złożenia przez Zamawiającego powyższego oświadczenia nie oznacza zawarcia ze Sprzedawcą wiążącej umowy. Umowa zostaje zawarta między stronami dopiero w chwili dojścia do Zamawiającego oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu złożonego przez Zamawiającego zamówienia.

   

§ 3

PRODUKTY

 1. W Sklepie dostępne są Produkty w tym produkty wydawnicze, Treści cyfrowe oraz usługi będące przedmiotem umowy Sprzedawcy z Zamawiającym. 
 2. Opis każdego z Produktów i jego aktualna cena dostępna jest na stronach Sklepu. 
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w asortymencie Produktów oraz wprowadzania zmian w cenach Produktów. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny. 
 4. Sprzedawca może przeprowadzać́ akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.

   

 

§ 4

FORMULARZ ZAMÓWIENIA, KONTO KLIENTA

 1. W ramach Sklepu dostępne są Usługi Elektroniczne w postaci Formularza zamówienia oraz Konta klienta. 
 2. Zakres danych objętych Formularzem zamówienia oraz sposób jego wypełnienia określony został w § 5 Regulaminu – Zamówienie.
 3. Usługa Formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia lub zaprzestania składania Zamówienia. 
 4. Korzystanie z Formularza zamówienia nie wymaga posiadania Konta klienta. 
 5. Usługa Konto klienta świadczona jest przez czas nieokreślony, z tym zastrzeżeniem, że braku aktywności Zamawiającego polegającej na logowaniu się do Sklepu przez okres dłuższy niż 180 dni może spowodować wygaśnięcie ważności Konta klienta. 
 6. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania usunięcia Konta klienta w każdym czasie, bez wskazania przyczyny, poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres wskazany w § 1 pkt 1 Regulaminu. 
 7. Zasady składania reklamacji związanych ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę wskazane są w § 8 pkt 5 – 7 Regulaminu. 
 8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep: (a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (b) aktywny adres poczty elektronicznej; (c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge w aktualnej wersji , (d) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. 
 9. Usługi elektroniczne wymienione w pkt 1 powyżej świadczone są przez Sprzedawcę nieodpłatnie.

   

 

§ 5

ZAMÓWIENIE

 1. Złożenie zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu możliwe jest 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia.
 2. Realizacja Zamówienia odbywa się w godzinach pracy Sprzedawcy w dni robocze. 
 3. W celu złożenia Zamówienia należy:

  a. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie dodać do koszyka,

  b. wybrać sposób dostawy;

  c. wybrać sposób płatności;

  d. podać dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić́ dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru;

  e. wpisać́ dane do faktury, jeżeli Zamawiającemu ma zostać wystawiona faktura VAT;

  f. opcjonalnie wyrazić zgodą na otrzymywanie newslettera;

  g. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować;

  h. zatwierdzić zamówienie z obowiązkiem zapłaty.

 4. Warunkiem koniecznym do realizacji Zamówienia jest poprawne wypełnienie pól Formularza zamówienia, akceptacja Regulaminu przez Zamawiającego w wersji obowiązującej podczas składania zamówienia, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę oraz dokonanie zapłaty całej ceny Zamówienia. 
 5. Zamawiający jest zobowiązany do podania prawidłowych, aktualnych i dokładnych danych, w tym adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia. W przypadku podania przez Zamawiającego błędnych lub niedokładnych danych Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu, pomimo dochowania przez Sprzedawcę i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności, dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się̨ niemożliwe. 
 6. Po złożeniu Zamówienia, jeżeli jego realizacja jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w Formularzu zamówienia, zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca w szczególności potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Zamawiającego i przyjęcia Zamówienia do realizacji. 
 7. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty Zamawiającego. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym, a Sprzedawcą dotyczącej tego Zamówienia. 
 8. Sprzedawca ma 7 dni roboczych na potwierdzenie przyjęcia Zamówienia . W przypadku, w którym Sprzedawca nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia Zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Zamawiającym, a Sprzedawcą nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną̨ zwrócone Zamawiającemu. 
 9. Z uwagi na to, że Sprzedawca nie ma wpływu na konfigurację systemu filtrów oraz reguł dostarczania wiadomości w systemie pocztowym Zamawiającego, Zamawiający powinien upewnić się, czy adres internetowy Sklepu nie jest blokowany przez jego system pocztowy, a także sprawdzać, czy wiadomości wysyłane przez Sklep nie znajdują się w innych folderach poczty, szczególnie w folderze „spam”. W przypadku wątpliwości Zamawiający może skontaktować ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres wskazany w § 1 ust 1 Regulaminu. 
 10. Realizacja zamówienia rozpocznie się̨ po opłaceniu zamówienia, zgodnie z § 6 Regulaminu z wyjątkiem Zamówienia złożonego z odroczonym terminem płatności. 
 11. W przypadku braku możliwości realizacji całego zamówienia Zamawiający jest o tym fakcie informowany e-mailem lub telefonicznie. Zamawiający ma wówczas w ciągu 2 dni prawo do rezygnacji z zamówienia lub żądania realizacji zamówienia w terminie późniejszym. 
 12. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Zamawiającemu zawartej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu, przesłanie Zamawiającemu wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6 powyżej oraz zapisanie Zamówienia w systemie informatycznym Sklepu. 

 

§ 6

PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia Zamawiającemu następujące sposoby płatności:

  a. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

  b. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy z odroczonym terminem płatności (sposób płatności dostępny wyłącznie dla jednostek budżetowych),

  c. płatności elektroniczne, w tym płatności systemem płatności mobilnej BLIK,

  d. płatność kartą płatniczą.

 2. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

  PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. Kapitał zakładowy w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

  Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 000 000 złotych (wpłacony w całości).

 3. Aktualne, dostępne dla Zamawiającego, sposoby płatności określone są na stronie internetowej Sklepu.

 4. Szczegółowe informacje dotyczące płatności elektronicznych i kartą płatniczą dostępne są na stronach internetowych operatorów www. poland.payu.com i www.bluemedia.pl.

 5. Zamawiający upoważnia Sprzedawcę do wystawienie faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

 6. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty całej ceny zamówienia wraz z podatkiem VAT oraz kosztów dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji.

 7. Sprzedawca może wysyłać powiadomienia e-mailem lub sms przypominające o konieczności dokonania opłaty za Zamówienie.

 8. W przypadku złożenia Zamówienia na Treści cyfrowe niezapisane na nośniku materialnym (np. publikacje e-book), koniecznie jest dokonania zapłaty z góry za pośrednictwem płatności elektronicznych.

 

§ 7

DOSTAWA

 1. Koszt dostawy zależy od typu wybranego Produktu i pokrywany jest w całości przez Zamawiającego. 
 2. Koszt dostawy wskazany jest na stronie Sklepu oraz znajduje się na doręczonej Zamawiającemu fakturze VAT. 
 3. Aktualne, dostępne dla Zamawiającego, sposoby dostawy Produktów określone są na stronie internetowej Sklepu. 
 4. Produkty zamawiane w Sklepie dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 5. Treści cyfrowe niezapisane na nośniku materialnym (np. e-book) dostarczane są za pomocą unikatowego linku przesłanego, po opłaceniu Zamówienia, na podany przez Zamawiającego adres e-mail. Link umożliwia Zamawiającemu nie więcej niż dwukrotne pobranie Treści cyfrowej na swoje urządzenie końcowe, w okresie nie dłuższym jak 72 godziny od chwili udostepnienia linku przez Sprzedawcę. 
 6. Za zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy-Konsumenta, który nabył Treści cyfrowe niezapisane na nośniku materialnym, Sprzedawca może je dostarczyć przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy. Oznacza to, że jeżeli za zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy-Konsumenta i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, Sprzedawca prześle unikatowy link na podany adres e-mail, prawo do odstąpienia od umowy, powołane w § 10 Regulaminu, wygasa.

 

§ 8

REKLAMACJE

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Produktu bez wad. 
 2. Jeżeli Produkt ma wady fizyczne lub prawne Zamawiający jest uprawniony do złożenia reklamacji w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionego Produktu. 
 3. Sprzedawca przyjmuje reklamacje wadliwych Produktów wyłącznie w przypadkach błędów drukarskich lub introligatorskich, lub innych wad Produktu powstałych z winy Sprzedawcy, jak również podczas transportu do Zamawiającego. 
 4. W przypadku treści cyfrowych, dostarczanych na trwałym nośniku materialnym, Sprzedawca odpowiada wyłącznie za wady nośnika, na którym utrwalono treść cyfrową. W przypadku treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, Zamawiający może zgłosić do Sprzedawcy reklamację w szczególności w przypadku, gdy zakupiona treść cyfrowa okaże się uszkodzona lub nie uruchamia się. 
 5. Reklamację należy przesłać na adres Sprzedawcy lub adres e-mail: biuro@semantika.pl. Sprzedawca rozpatruje tylko pisemne reklamacje. 
 6. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego (imię nazwisko lub nazwa firmy, adres pocztowy oraz e-mail), numer Zamówienia oraz wskazanie przyczyny reklamacji oraz zakres działań, których wykonania Zamawiający oczekuje od Sprzedawcy. 
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do każdej reklamacji pisemnie w terminie 30 dni od jej otrzymania – chyba że niniejszy Regulamin lub też bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację – powiadamiając Zamawiającego o sposobie dalszego rozwiązania sprawy, w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji. Jeżeli w ww. terminie Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Zamawiającego, oznacza to, że żądanie zostało uznane za uzasadnione. 
 8. Skorzystanie przez Zamawiającego z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne. 
 9. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad dostarczonego Produktu, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadliwy Produkt na adres Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca dostarczy Kupującemu nowy niewadliwy Produkt zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego Produktu nie jest możliwe Sprzedawca zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę. 

 

§ 9

REKLAMACJA KONSUMENTA - RĘKOJMIA

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentowi Produkt bez wad fizycznych i prawnych. 
 2. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu nie wyłączają̨ ani nie ograniczają̨ uprawnień́ Zamawiających, nabywających Produkty jako Konsumenci. 
 3. Podstawa prawna i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). 
 4. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, jeżeli Produkt ma wady, Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Produktu. 
 5. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Zamawiającego z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postepowania. 
 6. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać́ numer zamówienia i dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe w tym adres e-mail ) jak również̇ wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Sprzedawcę Zamawiający powinien dostarczyć reklamowany produkt do Sprzedawcy. 
 7. Reklamację można przesłać na adres Sprzedawcy lub adres e-mail: biuro@semantika.pl
 8. W przypadku sprzedaży Produktu Zamawiającemu, który nie jest Konsumentem, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.

 

§ 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

PRZEZ KONSUMENTA, PRZEDSIĘBIORCĘ - KONSUMENTA

 1. Konsument/Przedsiębiorca-Konsument może odstąpić́ od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu. 
 2. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się̨ od dnia wydania Produktu, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez Konsumenta/Przedsiębiorcę-Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta/Przedsiębiorcę-Konsumenta osobę, inną niż przewoźnik.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy-Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy-Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  c. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  d. o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się̨ za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy-Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Tym samym prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy-Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczenie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (np. e-book), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/ Przedsiębiorcy-Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 4. Konsument/Przedsiębiorca-Konsument, który chce skorzystać́ z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować́ Sprzedawca o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument/Przedsiębiorca-Konsument może również̇ skorzystać́ z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować́ termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument/Przedsiębiorca-Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Konsument/Przedsiębiorca-Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić́ Produkt Sprzedawcy, niezwłocznie, jednak nie później niż̇ 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 6. Konsument/Przedsiębiorca-Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 7. Konsument/Przedsiębiorca-Konsument ponosi odpowiedzialność́ za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

§ 11

ZWROT NALEŻNOŚCI

 1. Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż̇ w ciągu 14 dni w przypadku:

  a. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia cześć́ ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  b. zwrotu Produktu (odstąpienia od umowy);
  c. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;
  d. nieprzyjęcia oferty Zamawiającego dotyczącej zamówienia, jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry.

 2. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
 3. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta od umowy zgodnie z § 10 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca zwraca płatność́ niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże Sprzedawca może wstrzymać́ się̨ ze zwrotem płatności do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż̇ najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca zwraca Konsumentowi/Przedsiębiorcy-Konsumentowi koszty tylko tego najtańszego sposobu dostarczenia przesyłki. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsumenta lub Przedsiębiorca-Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się̨ on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się̨ dla niego z żadnymi kosztami.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo zachowania przez Sprzedawcę należytej staranności, w tym skierowania do Zamawiającego na podany przez niego adres e-mail wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku, na który ma być dokonany zwrot, Zamawiający tego nie dokona lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać́ danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Zamawiającego błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku.

   

 

§ 12

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Grupa Wydawnicza Semantika Sp. z o.o. Dane osobowe Zamawiającego podane w formularzu zamówienia podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem. Dane wykorzystywane są wyłącznie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, do zawierania z Zamawiającym i wykonywania umów sprzedaży, realizacji zamówienia oraz do komunikacji handlowej Grupy Wydawniczej Semantika Sp. z o.o. z Zamawiającymi, chyba że Zamawiający wyraził zgodę na wykorzystanie danych do innych celów. 
 2. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne, jednakże jest to niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z usług świadczonych poprzez Sklep. 
 3. Zamawiający wypełniając i zatwierdzając niniejszy Regulamin, godzi się na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, potwierdza znajomość treści Regulaminu oraz wyraża zgodę na realizację transakcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 4. Szczegóły dotyczące zbieranych danych, ich ochrony i przetwarzania znajdują się w Polityce Prywatności i Klauzuli Informacyjnej znajdujących się na stronach Sklepu. 

 

§ 13

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej i treści, należą do Sprzedawcy. 
 2. Korzystanie przez Zamawiającego z Produktu stanowiącego utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będącego tym samym przedmiotem ochrony Prawa autorskiego możliwe jest dla własnego użytku Zamawiającego, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego. 
 3. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Prawa Autorskiego i regulację dotyczącą dozwolonego użytku, Zamawiający nie jest uprawniony do udostępniania Produktu osobom trzecim. 
 4. W przypadku Produktu - Treści cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych, z chwilą dostarczenia Zamawiającego tego Produktu zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencji (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z Produktu, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na następujących polach eksploatacji:

  a. nie więcej niż dwukrotnego pobrania Produktu w okresie nie dłuższym jak 72 godziny od dostarczenia Produktu i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera;
  b. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu niezbędne jest jego zwielokrotnienie;
  c. trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu techniką cyfrową.

  Wszelkie prawa poza powyższymi nie udzielone Zamawiającemu w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Sprzedawcę, w szczególności Zamawiający nie jest uprawniony do: 

  * rozpowszechniania Produktu, w tym najmu Produktu lub jego kopii;
  * sublicencjonowania Produktu, w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Produktu oraz do wprowadzenia Produktu do obrotu, w tym użyczenia lub najmu.

   

 5. Zamawiający nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób treści Sklepu, ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie w inny sposób, w tym w szczególności przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie. 

 

§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zawarte w Sklepie treści objęte jego tematyką mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. 
 2. Aktualnie obowiązujący Regulamin jest dostępny na stronach Sklepu. Każdy ma możliwość samodzielnego zapoznania się z nim przed złożeniem Zamówienia i zawarciem umowy.
 3. W zakresie nieuregulowanym treścią niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Prawem właściwym dla umów zawieranych poprzez Sklep jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawarcia, wykonywania i rozwiązania zawartej na mocy Regulaminu umowy sprzedaży bądź innych, powstałych pomiędzy Zamawiającym niebędącym Konsumentem/Przedsiębiorcą-Konsumentem, a Sprzedawcą – w przypadku braku porozumienia – strony skierują do rozstrzygnięcia sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Sprzedawcy.
 6. Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:

  a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
  b. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą.
  c. skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 7. Informacje o sposobach i trybach rozpoczęcia procedury pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zawarte są na stronie www.uokik.gov.pl, / Rozstrzyganie sporów konsumenckich.
 8. Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji również poprzez złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 9. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży. W przypadku usługi „Konto klienta” zmieniony Regulamin wiąże klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2021 roku.

   

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium